*DRETS I COMPROMISOS

Per tal de garantir el correcte funcionament de l’Associació Acció Ciclista, així com els drets i compromisos, del conjunt de les sòcies; s’estableix un model de gestió horitzontal per tal d’assegurar l’equitat entre aquestes. Així com una sèrie de càrrecs per tal de dur a terme la dinamització i gestió d’aquesta.

Assemblea General (Anual)

Màxim òrgan de decisió de l’associació, on el conjunt de sòcies tenen el dret i compromís assistir i participar. Aquesta assemblea general, és realitzarà un cop a l’any per tal de decidir les accions i línies estratègiques que ha de dur a terme l’associació així com el seguiment i el compliment dels acords presos anteriorment.

Per tal de poder participar-hi, el conjunt de sòcies hauran d’estar al dia de la seva cotització a l’associació.

Assemblea de Gestió (Trismestral)

Per tal de garantir el seguiment dels acords presos pel conjunt de sòcies a l’assemblea general,, es realitzaran tres assemblees de gestió a l’any (trimestral), on  és dinamitzarà el conjunt d’accions preses a les diferents comissions.

Comissions de Treball (Mensual)

Conjunt de grups de treball que duen a terme els acords presos a l’assemblea general, dinamitzats a partir d’una responsable per comissió.

Les diferents comissions existents són: comissió gestora, tresoreria, comunicació, activitats i cures.